Masz pytania? Zadzwoń!

   Tel: +48 577 301 034     Email: calor24sklep@gmail.com

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.calor24.pl z 01.07.2018

I  DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.calor24.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.calor24.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CALOR Leokadia Baran a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 25 grudnia 2015r. na podstawie art.52 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 10. Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. Sikorskiego 30/19 w Kraśniku.
 11. Sprzedawca – CALOR Leokadia Baran
 12. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
 13. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 14. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia;
 15. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
 16. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7;

II  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.calor24.pl ;
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Sklep internetowy działający pod www.calor24.pl, prowadzony jest przez firmę:

CALOR Leokadia Baran

 1. Sikorskiego 30/19, 23-204 KRAŚNIK

NIP: 7151382859

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 2. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 3. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 4. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 5. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma CALOR Leokadia Baran zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej sklepu pod adresem www.calor24.pl
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;
 11. Promocje nie łączą się ze sobą, przy jednym zamówieniu Klient może użyć tylko jednego kodu rabatowego.

III  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym jako gość (bez zakładania konta) lub zarejestrowany użytkownik (zakładając konto);
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;
 4. Firma CALOR Leokadia Baran może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 5. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 6. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
 7. c) dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody pracownika firmy CALOR Leokadia Baran
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 11. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 12. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 13. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 14. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy CALOR Leokadia Baran;
 15. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz po uprzednim uzgodnieniu na piśmie do celów komercyjnych;
 16. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

IV  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.calor24.pl, dokonać wyboru towarów, jego parametrów dostępnych na stronie sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 5. a) przedmiotu zamówienia;
 6. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 7. c) wybranej metody płatności;
 8. d) wybranego sposobu dostaw;
 9. e) czasu dostawy;
 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firma CALOR Leokadia Baran Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e – mail zatytułowaną, Zamówienie nr […] zostało przyjęte, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;
 15. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 16. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 17. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 18. a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego;
 19. b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – calor24sklep@gmail.com
 20. Zamówienia, o których mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;
 21. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane;
 22. Czas realizacji Zamówienia (liczony od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki /palety firmie kurierskiej) wynosi 24H.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 24h, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przelew/transferuj.pl/karta płatnicza). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, wynoszący 1-3 dni robocze;

 1. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni;
 2. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia;

V  PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu;
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu;
 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy;
 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
 5. a) płatność za pobraniem;
 6. b) płatność przelewem na na numer konta bankowego: PEKAO SA 44 1240 2483 1111 0010 7945 0981
 7. c) płatność internetowa za pomocą systemu płatności PayU
 8. d) karta kredytowa/płatnicza;

5.Płatność elektroniczna:

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, NIP:7792308495, REGON:300523444

Dostępne formy płatności:

 1. a) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. b) Płatności online.

W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów;
 2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania;
 3. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej;

VI  DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia;

Możliwe formy dostawy to:

a)przedpłata: Przesyłka kurierska

b)za pobraniem: Przesyłka Kurierska

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;

 1. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia brutto oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia;
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący;
 3. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu;
 4. Termin realizacji dostawy (Polska): - dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich. Czas dostawy maksymalnie 1- 3 dni robocze na terenie Polski;

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 24h, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (karta płatnicza/przelew/transferuj.pl). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej;

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.calor24.pl

VII  UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane kontaktowe są dostępne w dziale "kontakt".

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku chęci dokonania wymiany towaru zalecamy skorzystanie z wzoru formularza wymiany.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać zakupiony produkt na adres magazynu, z którego wyszedł towar. Prosimy wysłać towaru na adres magazynu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII WYMIANA

W sklepie calor24.pl  wymiana towaru polega na zwrocie (odstąpienie od umowy) wybranych artykułów, następnie złożeniu i opłaceniu nowego niezależnego zamówienia. Jeśli zamówiłeś nie odpowiedni produkt, skorzystaj z procedury zwrotu. W każdej chwili możesz zamówić właściwy artykuł/produkt. Pamiętaj o tym , że zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.

 

IX REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. CALOR Leokadia Baran podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CALOR Leokadia Baran o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sikorskiego 30/19, 23-204 Kraśnik
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. CALOR Leokadia Baran zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X  REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Firma CALOR Leokadia Baran odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Firma CALOR Leokadia Baran podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: CALOR Leokadia Baran ul. Sikorskiego 30/19, 23-204 Kraśnik z dopiskiem „Reklamacja CALOR”.
 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
 7. a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
 8. b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 11. Reklamowany towar należy wysłać na adres: Adres magazynu, z którego wyszedł towar. Prosimy nie wysyłać towaru na adres siedziby firmy, bo nie mamy tutaj magazynu i może to niepotrzebnie wydłużyć proces reklamacji.

 

 

XII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym www.calor24.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą CALOR Leokadia Baran a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy CALOR Leokadia Baran
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018.

 

[i]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl